Енциклопедия на злото – част 6

<< Към част 5

А сега да видим какво са научили нашите другари от съветските другари.

Пристъпваме към най-съществената част. Как “пъкленият план” на Трайчо Костов и бандата му е бил осъществявян, да се намерят доказателствата, свидетелите и да се даде материал за обвинителния акт.

“Независимата” дирекция Държавна сигурност не е чак толкова независима, че да не се нуждае от инструкции.

Инструкция по даване санкции за вербовка на с.с., разработките, реализациите и др. оперативни мероприятия в ДС.

Одобрили: Васил Коларов, Вълко Червенков, Георги Чанков, Антон Югов, Георги Дамянов, Добри Терпешев, Владимир Поптомов, Титко Черноколев, Райко Дамянов, М.Нейчев.

От 11 август 49 г.
Предлага министър Р. Христозов.

А. По вербовката на секретни сътрудници

Общи положения

1. Всички вербовки на с.с. /агенти, информатори и резиденти/ в ДС стават с мотивирано писмено предложение от съответния оперативен работник при съгласието на неговите началници по йерархически ред и съответната санкция. Санкцията по правило се дава: за секторите – от секторните началници, за гр.София – от началника на отделението за ДДС – от съответните началници на отдели или началниците на самостоятелни отделения и служби. Това се отнася до цялата процедура на вербовката /предложението за проучване с цел за вербовка, плана за вербовката и нейното основание, утвърждението на вербовката и евентуалното изключване на с.с. от агентурната мрежа на ДС./

2. Вербовката на с.с.член на БКП става само когато това е наложително и няма друг начин за разрешаване на задачата. В такъв случай вербовката се извършва на идейна база. Членовете на партията могат да се вербоват въз основа на компрометиращи материали само при изключителни случаи със санкцията на Министъра, а в негово отсъствие от неговия помощник. Да се получава помощ от комунистите ще трябва да стане нещо естествено, като едно обикновено партийно задължение.

3. Резиденти се вербоват изключително из средите на преданите членове на партията, способни под ръководството на оперативни работници да възглавяват и ръководят с.с.

4. Вербовката на с.с. членове на БЗНС и ОФ се извършва с цел разработката на вражеските елементи, прикрили се там и събиране информация, без влияние или вмешателство в тяхната политическа дейност.

Санкциите се дават: за обикновени членове съгласно пункт 1, за кадъра от околийски мащаб от зам.директор, за кадъра от централния апарат и централното ръководство от министъра, а в негово отсъствие от неговия помощник.

5. Вербовката на с.с. става само при доказана нужда и при точно спазване принципите на агентурно-оперативната работа. Даване санкция при изключването става по същия ред както вербовката. Оперативният отчет на агентурно-осведомителния апарат се води централно, по отдели. Оформянето се води точно по изискванията на агентурно-оперативната работа на ДС.

6. Вербовката на големи престъпления се забранява. Не бива чрез вербовката да се анулират сериозни престъпления и техните носители да останат ненаказани. При изключителни случаи, когато са засегнати важни държавни интереси това се разрешава само със санкцията на министъра, а в негово отсъствие от неговия помощник.

7. Превербовката на чужди агенти става с утвърждението на министъра, а в негово отсъствие от неговия помощник.

8. Назначаването на резиденти на ДС в отдел „Кадри“ в разните министерства, учреждения, предприятия и пр. стават по предложение на зам.директорите. Задачите, правата и задълженията на тези резиденти се уреждат от специални инструкции, утвърдени от секретариата на ЦК.

9. Цялата работа по агентурно-осведомителния апарат на ДС е строго секретно. Забранява се изнасянето от ДС на материали, свързани с агентурата. Това може да стане само с разрешение на ПБ на ЦК.

Във всички документи трите имена на с.с. не се пишат на машина, само ръчно. Всяко нарушение в тази област се счита за тежко служебно нарушение и ще води до наказание.

Прочетете целия текст на инструкцията.

Това са общите указания как да се справим с враговете. Ако такива няма, да се създадат. За последното са нужни опорни точки от когото и където трябва.

Ето една паметна записка на бланка на Министерския съвет, без подпис:

MS-belejka

Бележка-инструкция по разследването на Трайчо Костов

Но за да няма съмнения в авторството, може да прочетете бележките на самия Министър-председател, Васил Коларов:

belejki kolarov1

belejki kolarov2

belejki kolarov3

Към част 7 >>